Nicel Araştırma Yöntemi

2 dk. okuma süresi

Bilimsel araştırma yapılırken, veri elde etme, bulguları oluşturma, sonuçlar bilimsel temele dayandırma için araştırma yöntemleri kullanılır (MEB,2006).

Nicel araştırmada veriler gözlenebilir, sayısal biçimlerde ifade edilebilir, ölçülebilir biçimde ifade edilir. Bu tip araştırmalar çoğunlukla fizik, biyoloji, kimya gibi fen bilimleri dallarında kullanılır. Nicel araştırmalarda ölçümler gerektiğinde yeniden yapılabilir, herkesçe kabul gören biçimlerde yapıldığından ve matematiksel tabana aktarılabildiğinden bu yöntem “quantitative” (sayısal) araştırma yöntemi olarak da adlandırılır (Arslan,2014).

Nicel yöntem, nesnel bir yöntemdir fakat bu yöntemde fizik kimya gibi fen bilimleri dışında kullanıldığında örneklem kusursuz değildir. Bu da verilerin yorumlanmasını zora sokar. Bu yöntem determinizm cevaplar almakta etkilidir. Parçalar teker teker yorumlanır (Gurbetoğlu,2015).

Gurbetoğlu’na (2015) göre nicel araştırmanın beş tekniği vardır. Bunlar:

Deneysel teknik
Karşılaştırma (neden) tekniği
Bağıntısal teknik
Tarihsel teknik
Betimsel teknik

Deneysel teknikte iki ya da daha fazla grubun başka değişkenlerle olan etkileşiminin araştırıldığı yöntemdir (SPSS’te Chi-Square ya da F hipotezi testi olarak kullanılır.) Karşılaştırma tekniğinde bir değişken temel alınarak farklılaşan iki grup ölçülür (Örneğin X değişkenine göre A ve B.) Bir grup değişken arasında ilişkinin olup olmadığı incelendiği teknik bağıntısal tekniktir. Tarihsel yöntemde geçmişte yaşanmış bir olayın günümüzde ya da günümüzde yaşanan bir olayın olası gelecekteki bir olay üzerinde olası etkisinin incelenmesidir. Son teknikte hali hazırda var olan durum araştırılır ve belirlenir bu da verinin betimlenmesi anlamına geldiğinden betimsel teknik denmektedir.

Veri grubunun kusursuz olmayışı, tüm evren destekleyen veriye ulaşmanın güçlüğü de bu yöntemin sınırlı olduğu durumlardandır.

Kaynakça:

Gurbetoğlu, A. (2015). Bilimsel araştırma yöntemleri, İstanbul Ticaret Üniversitesi: İstanbul.

Arslan, F. (2014). An investigation into student teacher concerns: probable changes caused by methodology classes and teaching practise, Doktora Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çukurova Üniversitesi: Adana.

Yorum yap