Homejenlik testi (Levene) nedir?

1 dk. okuma süresi

Grup varyanslarının homojenliğini test etmede Levene testi kullanılır. Levene testi: Gruplar iki ve daha fazla olduğunda işe koşulur. Yani Bağımsız gruplardaki t test ve Anova testinde kullanılır. Grup adedinin tek olduğu bağımlı gruplardaki t testinde kullanılmaz.

Levene testi sonucunda bulunan sig (p) değerine bakılır. Bu değer 0.05’ten büyük ise fark yoktur deriz. Gruplar arasında farklılık yoktur. Yani varyanslar eşittir (homojen) deriz. Bu durumda birinci satırdaki değerler (t değeri, p değeri) dikkate alınır. Varyansların eşitliği sağlanmazsa ikinci satırdaki değerler (t değeri, p değeri) dikkate alınır.

Örneğin: levene testinin p değeri 0.949 bulunmuş olsun. Bu değer 0.05’den büyük olduğu için varyanslar eşittir (Equal variances assumed) deriz ve birinci satırın devamındaki değerlere bakarız.

Örnek t testinin p değeri 0.123 bulunmuş olsun. Bu değer p=0.05’e eşitse/küçükse hipotez doğrulanır. Aksi halde doğrulanmaz. Örneğimizdeki eşitlik şöyle oldu: 0.123>0.05

Bu durumda hipotezimiz doğrulanmadı. H0(yoktur) kabul edildi, H1(vardır) red edildi.

Yorum yap